Nylanders Begravningsbyrå och Juridiks personuppgiftspolicy

Nylanders Begravningsbyrå, Eftr. AB (hädanefter ”Nylanders”) organisationsnummer 556963-8272, är ansvarig för de personuppgifter som erhålls eller inhämtas i samband med ett uppdrag.

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet är en personuppgift. Det rör sig exempelvis om namn, personnummer, adress, mail och foton.

Dödsbon omfattas inte av GDPR-reglementet.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Nylanders men utan vissa uppgifter kan vi inte utföra uppdraget vi får från dig.

Nylanders kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon utomstående om det inte:
A) ingåtts en särskild överenskommelse med dig,
B) är nödvändigt för att i ett visst uppdrag fullt ut tillvarata dina intressen,
C) krävs för att kunna fullgöra någon lagstadgad skyldighet eller följa beslut av domstol eller annan myndighet, eller
D) föreligger avtal mellan Nylanders och tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning.

Dina personuppgifter används uteslutande för att fullgöra ett begravningsuppdrag eller juridiskt uppdrag och inte i något marknadsföringssyfte eller liknande.

Personuppgifterna sparas under tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som krävs i det enskilda fallet.

Du har rätt att utan kostnad begära information från oss om användningen av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att rätta eller radera felaktiga personuppgifter eller begränsa behandlingen av dylika uppgifter. Du har dessutom rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format, eller, i möjligaste mån få uppgifterna översända till någon annan enligt din anvisning.

Om du är missnöjd med Nylanders behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige, eller i förekommande fall den tillsynsmyndigheten i annat land där du bor eller arbetar.

Cookie/kakor
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Läs mer om vilka cookies vi använder i vår Cookiepolicy

Länkar
Vi länkar ibland till andra sidor hos tredje part på vår webbplats som har sina egna integritetsbestämmelser och vilka vi inte kan ta ansvar för.

Kontakt
Kontakta oss för mer information eller frågor angående företagets personuppgiftsbehandling:

Nylanders Begravningsbyrå Eftr. AB
Postadress: Box 65, 891 22 Örnsköldsvik
Besöksadress: Centralesplanaden 9, 891 22 Örnsköldsvik
Telefon: 0660-123 71
E-post: info@nylandersbegravningsbyra.se