Person­uppgifts­policy

Nylanders Begravningsbyrå och Juridiks personuppgiftspolicy

Nylanders Begravningsbyrå, Eftr. AB (hädanefter ”Nylanders”) organisationsnummer 556963-8272, inklusive Nylanders Juridik, är ansvarig för de personuppgifter som erhålls eller inhämtas i samband med ett uppdrag.

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet är en personuppgift. Det rör sig exempelvis om namn, personnummer, adress, mail och foton.

Dödsbon omfattas inte av GDPR-reglementet.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Nylanders men utan vissa uppgifter kan vi inte utföra uppdraget vi får från dig.

I en del fall kan Nylanders Juridik, som ingår i Nylanders Begravningsbyrå Eftr. AB erhålla uppdrag via domstol. Även i dessa uppdrag kommer vi att behandla, och i förekommande fall, inhämta ytterligare personuppgifter som är nödvändiga för uppdraget. Vi kan även komma att erhålla personuppgifter från motpart eller tredje part under pågående arbete med ärendet.

Nylanders kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon utomstående om det inte:
A) ingåtts en särskild överenskommelse med dig,
B) är nödvändigt för att i ett visst uppdrag fullt ut tillvarata dina intressen,
C) krävs för att kunna fullgöra någon lagstadgad skyldighet eller följa beslut av domstol eller annan myndighet, eller
D) föreligger avtal mellan Nylanders och tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning.

Dina personuppgifter används uteslutande för att fullgöra ett begravningsuppdrag eller juridiskt uppdrag och inte i något marknadsföringssyfte eller liknande.

Personuppgifterna sparas under tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som krävs i det enskilda fallet.

Du har rätt att utan kostnad begära information från oss om användningen av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att rätta eller radera felaktiga personuppgifter eller begränsa behandlingen av dylika uppgifter. Du har dessutom rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format, eller, i möjligaste mån få uppgifterna översända till någon annan enligt din anvisning.

Om du är missnöjd med Nylanders behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige, eller i förekommande fall den tillsynsmyndigheten i annat land där du bor eller arbetar.

Cookie/kakor
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Vi använder oss även av Google Analytics, en nätverksanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Det är tredje part cookies som vi använder oss av i syfte att förbättra våra tjänster och för att ge en statistisk utvärdering av våra besökares trafik. Det är inte möjligt att spåra identiteten hos individer med dessa tjänster. Den information som genereras på detta sätt kan överföras till en server utomlands och lagras där. Du kan själv förhindra att cookies lagras genom att justera inställningarna i din webbläsare. För mer information, se Google Analytics sekretesspolicy.

Länkar
Vi länkar ibland till andra sidor hos tredje part på vår webbplats som har sina egna integritetsbestämmelser och vilka vi inte kan ta ansvar för.

Kontakt
Kontakta oss för mer information eller frågor angående företagets personuppgiftsbehandling:

Nylanders Begravningsbyrå Eftr. AB/Nylanders Juridik
Postadress: Box 65, 891 22 Örnsköldsvik
Besöksadress: Centralesplanaden 9, 891 22 Örnsköldsvik
Telefon: 0660-123 71/ 0660-123 72
E-post: info@nylandersbegravningsbyra.se